Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Hodnotenie agrobiodiverzity DNA markérmi (externá forma)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Abstrakt: Vedecký cieľ: Charakteristika genómov modelových rastlín cereálií a pseudocereálií a vývoj markérovacieho systému umožňujúceho ich charakteristiku, identifikáciu a autentifikáciu. Metodické zámery: Skríningové analýzy profilov univerzálnych DNA markérov a vývoj špecifických markérov kódujúceho priestoru genomickým a bioinformatickým prístupom s prepojením na špecifiká pestovateľskej praxe vybraných obilnín a pseudoobilnín. Zisk polymorfných sekvencií, sekvenácia a softwérová analýza získaných DNA profilov. Vývoj prajmerov špecifických pre rody ovos a láskavec. Očakávané prínosy: Vývoj špecifických markérov umožní jednoznačné odlíšenie/potvrdenie zhody pre jednotlivé genetické zdroje ovsa a láskavca na molekulárnej úrovni. Markéry novej genrácie umožnia prekonať nevýhody dnes už technologicky zastaraných postupov, ktoré trpia najmä nízkou reprodukovateľnosťou, nízkou mierou polymorfizmu a slabou uplatniteľnosťou týchto metodík medzi laboratóriami. V oblasti aplikácie univerzálnych DNA markérov bude uskutočnený skríning ich charakteristík v genómoch záujmových objektov, pričom bude vytvorený unikátny komplexný záznam genetických odtlačkov, ktoré budú spoluvytvárať charakteristiky analyzovaných rodov na účely ich charakteristiky, identifikácie a autentifikácie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia