Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Genomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denná forma)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Abstrakt: V súčasnosti je popísaných viacero skupín rozličných alergénov nachádzajúcich sa v rastlinách. Identifikácia alergénov sa stala neoddeliteľnou súčasťou charakteristík mnohých potravín. Vzhľadom k stúpajúcemu počtu ľudí trpiacich alergiami je výskum v tejto oblasti aktuálny nielen z vedeckého, ale aj dopadového hľadiska. Alergény potravinových zdrojov sú veľmi dobre popísané štrukturálne a detailne je známa ich interakcia s imunitným systémom alergikov. Na úrovni regulácie a expresie samotných génov jednotlivých alergénnych bielkovín priamo v rastlinných zdrojoch sú však poznatky značne limitované. Vedecký cieľ: Analýzy genomickej rozmanitosti jednotlivých skupín bielkovín alergénov uplatňujúcich sa v krížových reakciách potravinových alergií. Metodické zámery: Využité budú postupy markérovania a NGS. Očakávané prínosy: Výsledky získané analýzami biologického materiálu v rámci doktorandského štúdia budú originálnymi poznatkami biológie a genomiky rastlinných alergénov a poskytnú východiskový bod do analýz porozumenia regulácie ich expresie, čo vytvára možnosť budúcej regulácie množstva alergénov v jednotlivých druhoch rastlín.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia