Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Určovanie intenzity vodnej erózie
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Elena Aydin, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Erózia pôdy je mechanický proces oddeľovania, transportu a ukladania pôdneho materiálu eróznymi činiteľmi. Následkom eróznych procesov dochádza k zmene produkčnej schopnosti poľnohospodárskej pôdy, fyzikálnych ako aj chemických vlastností pôdy. V neposlednom rade dochádza k znižovaniu hĺbky pôdy. Keďže vodná erózia patrí medzi najrozšírenejšie degradačné procesy na Slovensku, poznanie zákonitostí jej vzniku a určenia jej intenzity je základom úspešnej protieróznej ochrany. Cieľom záverečnej práce je spracovať prehľad eróznych faktorov ovplyvňujúcich vodnú eróziu a metód určenia intenzity eróznych procesov na poľnohospodárskej pôde. Ďalším cieľom bude aplikovať vybranú metódu na záujmovom území za účelom určenia intenzity erózneho odnosu pri meniacich sa podmienkach prostredia.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia