Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Stabilita pôdnej organickej hmoty v rôznych ekosystémoch (interná forma štúdia)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Abstrakt: Cieľom dizertačnej práce je určenie hlavných mechanizmov stabilizácie organickej hmoty v pôdach rôznych ekosystémov na Slovensku a určenie dominantných faktorov podieľajúcich sa na jej stabilizácii. Výskum zahŕňa rôzne účelové kategórie pôdneho fondu – poľnohospodárska (orná pôda, trvalé trávne porasty...), lesná pôda. Pôda lesného ekosystému sa svojimi vlastnosťami takmer vyrovnaná pôde prirodzeného ekosystému, takže sa vždy berie ako kontrola, preto aj v tomto prípade je súčasťou štúdie. Všetky vlastnosti ostatných systémov obhospodarovania pôdy budú porovnávané voči vlastnostiam pôdy lesnej, čo umožňuje špecifikovať intenzitu vplyvov spôsobených práve hospodárením na pôde. Tieto vplyvy budú sledované prostredníctvom parametrov pôdnej organickej hmoty, z ktorých mnohé ešte na Slovensku neboli v tejto oblasti sledované. Jednotlivé kategórie pôdneho fondu budú lokalizované na rôznych pôdnych typoch na Slovensku. Vplyv jednotlivých faktorov bude hodnotený vo vzťahu ku konkrétnemu ekosystému s určením miery ovplyvnenia príslušným spôsobom hospodárenia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AVR agrochémia a výživa rastlín-- nezadané -- -- nezadané --