Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Stabilita pôdnej organickej hmoty v rôznych pôdnych typoch (externá forma štúdia)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Peter Kováčik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Abstrakt: Cieľom dizertačnej práce je určenie hlavných mechanizmov stabilizácie organickej hmoty v rôznych pôdnych typoch Slovenska a určenie dominantných faktorov podieľajúcich sa na jej stabilizácii. Výskum zahŕňa rôzne účelové kategórie pôdneho fondu – poľnohospodárska (orná pôda, trvalé trávne porasty...), lesná pôda. Pôda lesného ekosystému sa svojimi vlastnosťami takmer vyrovnaná pôde prirodzeného ekosystému, takže sa vždy berie ako kontrola, preto aj v tomto prípade je súčasťou štúdie. Všetky vlastnosti ostatných systémov obhospodarovania pôdy budú porovnávané voči vlastnostiam pôdy lesnej, čo umožňuje špecifikovať intenzitu vplyvov spôsobených práve hospodárením na pôde. Tieto vplyvy budú sledované prostredníctvom parametrov pôdnej organickej hmoty, z ktorých mnohé ešte na Slovensku neboli v tejto oblasti sledované. Jednotlivé kategórie pôdneho fondu budú lokalizované na rôznych pôdnych typoch na Slovensku. Vplyv jednotlivých faktorov bude hodnotený vo vzťahu ku konkrétnemu pôdnemu typu s určením miery ovplyvnenia príslušnou genézou danej pôdy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AVR agrochémia a výživa rastlín