Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Analýza mitochondriálnej DNA ako nástroj pre hodnotenie fylogenézy a biodiverzity hospodárskych a voľne žijúcich druhov zvierat. (E)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Radovan Kasarda, PhD.
Abstrakt: Pokrok v mapovaní genómu zvierat a využívanie genomických informácií pre zvýšenie ich produkčného a reprodukčného potenciálu a ochranu živočíšnej bodiverzity poukazuje na nutnosť zahrnúť do genomických informácií aj účinok mimojadrovej genetickej informácie uloženej v mitochondriách. Výskum na modelových organizmoch dokázal, že mutácie mitogenómu (SNPs, delécie, CNV) ovplyvňujú fyziologické vlastnosti a sú príčinou rôznych degeneratívnych defektov, ochorení a starnutia. Vzhľadom na neexistenciu obdobného výskumu v podmienkach Slovenska je výskumná úroveň vysoká a zabezpečuje aplikovateľnosť v podmienkach produkcie potravinových zdrojov a zvyšovania produkčného potenciálu populácií.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VZP všeobecná živočíšna produkcia