Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Expresia génu Bax u kryoprezervovaných spermií býkov
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Abstrakt: Regulátor apoptózy BAX, tiež známy ako proteín 4 podobný Bcl-2, je proteín, ktorý je kódovaný génom BAX. BAX je členom rodiny génov Bcl-2. Členovia rodiny Bcl-2 tvoria hetero- alebo homodiméry a pôsobia ako anti- alebo pro-apoptotické regulátory, ktoré sa podieľajú na širokej škále bunkových aktivít. Tento proteín tvorí heterodimér s Bcl-2 a funguje ako apoptotický aktivátor. Uvádza sa, že tento proteín interaguje s mitochondriálnym aniónovým kanálom závislým na napätí (VDAC) a zvyšuje jeho otváranie, čo vedie k strate membránového potenciálu a uvoľňovaniu cytochrómu c z mitochondrie (signál pre uskutočnenie nasledovných krokov apoptózy). Napriek nepochybným výhodám vyplývajúcim z kryoprezervácie spermií vysokoplemenných zvierat, tento proces vedie k značnej strate životaschopných buniek v dôsledku termického, osmotického a oxidatívneho stresu. Cieľom bakalárskej práce bude analýza expresie apoptického génu BAX u kryoprezervovaných spermií s využitím genetických a proteomických metód, a odhalenie jeho úlohy pri strate vitálnych reprodukčných buniek v dôsledku ich expozície voči nízkym teplotám.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.