Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Expresia génu Bcl-2 u kryoprezervovaných spermií býkov
Stav témy:
schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Abstrakt:
Bcl-2 je génová rodina bcl génov, ktorých proteíny sú schopné regulovať priepustnosť vonkajšej mitochondriálnej membrány, čo je dôležitý krok v procese programovanej bunkovej smrti (apoptózy). Tzv. proapoptické Bcl-2 proteíny zvyšujú priepustnosť mitochondriálnej membrány, čo vedie k vylučovaniu cytochrómu c z mitochondrie (signál pre uskutočnenie nasledovných krokov apoptózy). Napriek nepochybným výhodám vyplývajúcim z kryoprezervácie spermií vysokoplemenných zvierat, tento proces vedie k značnej strate životaschopných buniek v dôsledku termického, osmotického a oxidatívneho stresu. Cieľom bakalárskej práce bude analýzy expresie apoptického génu Bcl-2 u kryoprezervovaných spermií s využitím genetických a proteomických metód, a odhalenie jeho úlohy pri strate vitálnych reprodukčných buniek v dôsledku ich expozície voči nízkym teplotám.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.