Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Expresia génu Hsp90 u kryoprezervovaných spermií býkov
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Abstrakt:
Hsp90 (proteín tepelného šoku 90) je chaperónový proteín, ktorý pomáha iným proteínom správne sa zložiť, stabilizuje proteíny proti tepelnému stresu a pomáha pri degradácii proteínov. Tento proteín bol najprv izolovaný extrakciou proteínov z buniek stresovaných zahrievaním, dehydratáciou alebo inými spôsobmi, ktoré všetky spôsobili, že bunkové proteíny začali denaturovať. Neskôr sa však zistilo, že Hsp90 má tiež základné funkcie v “nestresovaných” bunkách. Napriek nepochybným výhodám vyplývajúcim z kryoprezervácie spermií vysokoplemenných zvierat, tento proces vedie k značnej strate životaschopných buniek v dôsledku termického, osmotického a oxidatívneho stresu. Cieľom bakalárskej práce bude analýza expresie Hsp90 génu u kryoprezervovaných spermií s využitím genetických a proteomických metód, a odhalenie jeho úlohy pri ochrane vitálnych reprodukčných buniek počas ich expozície voči nízkym teplotám.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABB aplikovaná biológia
B-ABTB agrobiotechnológie /2014/

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.