Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach. (D)
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Genetics and Plant Breeding - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Summary: Kontaminácia pôd ťažkými kovmi, rezíduami po pesticídoch je v súčasnosti veľkým a aktuálnym problémom. Pestovaním vybraných technických plodín v týchto oblastiach je možné tento problém čiastočne vyriešiť. Technické plodiny, ako je napríklad ľan siaty (L. usitatissimum L.) a konopa siata (C. sativa L:) sú známe svojimi fytoremediačnými vlastnosťami. Avšak samotný znak fytoremediácie nie je riešením kým sa nenájde spôsob následného využitia kontaminovaného biologického materiálu. Preto charakterizáciou a hodnotením genetických zdrojov je možné nájsť znaky a vlastnosti, ktoré by pre tento typ využívania vyhovovali. Taktiež je dôležité sledovať vplyv kontaminácie pôdy na celkový vývin rastliny, ako aj na znaky, ktoré sú významné pre ďalšie využitie. Súčasné ciele sú orientované na jednej strane na determináciu genetického materiálu, ktorý je významným akumulátorom a na druhej strane na hľadanie genetických zdrojov, ktoré sú rezistentné voči kontaminácii.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-SRP Special Plant Production