Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Možnosti využitia genetických zdrojov technických plodín pestovaných v kontaminovaných oblastiach. (D)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Abstrakt: Kontaminácia pôd ťažkými kovmi, rezíduami po pesticídoch je v súčasnosti veľkým a aktuálnym problémom. Pestovaním vybraných technických plodín v týchto oblastiach je možné tento problém čiastočne vyriešiť. Technické plodiny, ako je napríklad ľan siaty (L. usitatissimum L.) a konopa siata (C. sativa L:) sú známe svojimi fytoremediačnými vlastnosťami. Avšak samotný znak fytoremediácie nie je riešením kým sa nenájde spôsob následného využitia kontaminovaného biologického materiálu. Preto charakterizáciou a hodnotením genetických zdrojov je možné nájsť znaky a vlastnosti, ktoré by pre tento typ využívania vyhovovali. Taktiež je dôležité sledovať vplyv kontaminácie pôdy na celkový vývin rastliny, ako aj na znaky, ktoré sú významné pre ďalšie využitie. Súčasné ciele sú orientované na jednej strane na determináciu genetického materiálu, ktorý je významným akumulátorom a na druhej strane na hľadanie genetických zdrojov, ktoré sú rezistentné voči kontaminácii.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia