Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Stravovacie návyky a fyzická aktivita ako predpoklad regulácie telesného zloženia a rizika obezity detí a adolescentov vo veku 10 – 18 rokov (denná forma)
Stav témy: schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra výživy ľudí - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Marta Habánová, PhD.
Abstrakt: Vedeckým cieľom práce je zistiť vzájomné súvislostí medzi stravovacími návykmi, fyzickou aktivitou a telesným zložením vybranej populácie detí a adolescentov. Súčasťou práce bude sledovanie korelácie medzi pohlavím, celkovým príjmom energie, kondíciou, telesnou aktivitou a rizikom obezity danej populácie. Zhodnotenie telesnej zdatnosti a rizika zdravotných komplikácií detí a adolescentov, ktoré majú podstatný vplyv na ich ďalšie zdravie a v rámci primárnej prevencie vypracovanie návrhov možností optimalizácie. Metodické zámery. Na hodnotenie stravovacích návykov v priebehu troch rokov bude použitá dotazníková metóda, 24-hodinové nutričné protokoly a nutričné softvéry, pomocou ktorých bude analyzovaný vývoj nutričného stavu vybraných jedincov počas obdobia sledovania. Analýza telesného zloženia (celková telesná voda, beztuková hmota, tuková hmota, celková bunková hmota, bazálny metabolizmus a ďalšie parametre) vybranej populácie detí a adolescentov (žiakov základných škôl a študentov stredných škôl) bude vykonaná pomocou prístroja InBody 720, resp. InBody S10 (BIOSPACE Co. Ltd., Soul, Kórea), ktoré pracujú na základe bioelektrickej impedancie. Očakávané prínosy: Analýza a zhodnotenie nutričnej a zdravotnej anamnézy sledovanej skupiny detí a adolescentov vrátane komplexného zhodnotenie životného štýlu, ktorý zahŕňa okrem iného stravovacie návyky, pohybovú aktivitu, spánkový režim, konzumáciu alkoholu, fajčenie cigariet a pod. Sledovaním telesného zloženia je možné zaznamenať zastúpenie tukovej a netukovej hmoty a ďalších parametrov indikujúcich kvalitu tkanív (intracelulárna tekutina, vnútrobunková tekutina, svalová hmota) vo vzťahu k riziku obezity ako jedného z najvážnejších problémov mladej generácie. Analýza výsledkov sledovaných parametrov telesného zloženia a kvality života kohorty, vypracovanie plánu optimalizácie životného štýlu, stravovacích návykov, pohybovej aktivity a úpravy spánkového režimu kohorty s cieľom minimalizovať riziko obezity v neskoršom veku. Riešenie navrhovanej témy doktorandskej dizertačnej práce vytvorí predpoklad zintenzívnenia výskumu danej problematiky na Katedre výživy ľudí. Výsledky výskumu vytvoria poznatkovú databázu pre hodnotné výstupy vo forme vedeckých článkov registrovaných v databázach WOS a Scopus. Požiadavky na uchádzača: absolvent FAPZ SPU v Nitre, aktívna znalosť anglického jazyka, zodpovedný prístup k vedecko-výskumnej práci.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VYZ výživa