Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej v ekosystémoch (E)
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Abstrakt: Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia L.) je cudzí invázny druh, pôvodný v Severnej Amerike. V Európe má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo a ľudské zdravie v dôsledku alergénneho peľu. Tento výskum prinesie po prvýkrát unikátny pohľad na ekosystémové služby z pohľadu biologickej regulácie ambrózie a prirodzenej regulácie produkcie jej peľu. Výskum sa bude realizovať v poľných, záhradných i laboratórnych podmienkach s cieľom otestovať vplyv vybraných organizmov na produkciu peľu, ale i semien ambrózie. Konkrétnymi vedeckými cieľmi práce budú predovšetkým: zhodnotiť prirodzenú/prírodnú reguláciu alergénneho peľu ambrózie v rôznych habitátoch a regiónoch; zaznamenať organizmy znižujúce kvantitu produkovaného peľu; uskutočniť pokusy so simulovanými požermi listov ambrózie a následne analyzovať ich vplyv na životaschopnosť rastlín a kvalitu a kvantitu peľu a semien; zamerať sa na špecializované (monofágne) organizmy s dôrazom na vlnovniky z rodu Aceria (Acari: Eriophyoidea) a popísať spôsoby ich šírenia; presná determinácia všetkých druhov vlnovníkov, kde sa dajú očakávať aj niektoré nové druhy, minimálne v podmienkach Slovenska a Európy; dôkladne preskúmať potenciálne, doteraz neprebádané, väzby vlnovníkov a fytoplaziem (‘Candidatus Phytoplasma asteris’) a ich spoločný dopad na rastliny ambrózie a schopnosť produkovať peľ; popísať vplyv vlnovníkov a fytoplaziem na fenotypické variácie rastlín; determinácia fytoplaziem molekulárnymi technikami. Práca poskytne užitočné informácie potrebné k rozhodnutiam dôležitým pre reguláciu inváznej rastliny, ambrózie palinolistej a jej alergénneho peľu. Bádanie prispeje k pochopeniu procesov, ktorým podliehajú v ekosystémoch invázne organizmy.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-OCR ochrana rastlín