Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej v ekosystémoch (E)
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Plant Protection - FAaFR
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Summary:
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia L.) je cudzí invázny druh, pôvodný v Severnej Amerike. V Európe má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo a ľudské zdravie v dôsledku alergénneho peľu. Tento výskum prinesie po prvýkrát unikátny pohľad na ekosystémové služby z pohľadu biologickej regulácie ambrózie a prirodzenej regulácie produkcie jej peľu. Výskum sa bude realizovať v poľných, záhradných i laboratórnych podmienkach s cieľom otestovať vplyv vybraných organizmov na produkciu peľu, ale i semien ambrózie. Konkrétnymi vedeckými cieľmi práce budú predovšetkým: zhodnotiť prirodzenú/prírodnú reguláciu alergénneho peľu ambrózie v rôznych habitátoch a regiónoch; zaznamenať organizmy znižujúce kvantitu produkovaného peľu; uskutočniť pokusy so simulovanými požermi listov ambrózie a následne analyzovať ich vplyv na životaschopnosť rastlín a kvalitu a kvantitu peľu a semien; zamerať sa na špecializované (monofágne) organizmy s dôrazom na vlnovniky z rodu Aceria (Acari: Eriophyoidea) a popísať spôsoby ich šírenia; presná determinácia všetkých druhov vlnovníkov, kde sa dajú očakávať aj niektoré nové druhy, minimálne v podmienkach Slovenska a Európy; dôkladne preskúmať potenciálne, doteraz neprebádané, väzby vlnovníkov a fytoplaziem (‘Candidatus Phytoplasma asteris’) a ich spoločný dopad na rastliny ambrózie a schopnosť produkovať peľ; popísať vplyv vlnovníkov a fytoplaziem na fenotypické variácie rastlín; determinácia fytoplaziem molekulárnymi technikami. Práca poskytne užitočné informácie potrebné k rozhodnutiam dôležitým pre reguláciu inváznej rastliny, ambrózie palinolistej a jej alergénneho peľu. Bádanie prispeje k pochopeniu procesov, ktorým podliehajú v ekosystémoch invázne organizmy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-OCR Plant Protection