Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Prirodzená regulácia alergénneho peľu ambrózie palinolistej v ekosystémoch (E)
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
doc. Ing. Peter Tóth, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra ochrany rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia L.) je cudzí invázny druh, pôvodný v Severnej Amerike. V Európe má negatívny vplyv na poľnohospodárstvo a ľudské zdravie v dôsledku alergénneho peľu. Tento výskum prinesie po prvýkrát unikátny pohľad na ekosystémové služby z pohľadu biologickej regulácie ambrózie a prirodzenej regulácie produkcie jej peľu. Výskum sa bude realizovať v poľných, záhradných i laboratórnych podmienkach s cieľom otestovať vplyv vybraných organizmov na produkciu peľu, ale i semien ambrózie. Konkrétnymi vedeckými cieľmi práce budú predovšetkým: zhodnotiť prirodzenú/prírodnú reguláciu alergénneho peľu ambrózie v rôznych habitátoch a regiónoch; zaznamenať organizmy znižujúce kvantitu produkovaného peľu; uskutočniť pokusy so simulovanými požermi listov ambrózie a následne analyzovať ich vplyv na životaschopnosť rastlín a kvalitu a kvantitu peľu a semien; zamerať sa na špecializované (monofágne) organizmy s dôrazom na vlnovniky z rodu Aceria (Acari: Eriophyoidea) a popísať spôsoby ich šírenia; presná determinácia všetkých druhov vlnovníkov, kde sa dajú očakávať aj niektoré nové druhy, minimálne v podmienkach Slovenska a Európy; dôkladne preskúmať potenciálne, doteraz neprebádané, väzby vlnovníkov a fytoplaziem (‘Candidatus Phytoplasma asteris’) a ich spoločný dopad na rastliny ambrózie a schopnosť produkovať peľ; popísať vplyv vlnovníkov a fytoplaziem na fenotypické variácie rastlín; determinácia fytoplaziem molekulárnymi technikami. Práca poskytne užitočné informácie potrebné k rozhodnutiam dôležitým pre reguláciu inváznej rastliny, ambrózie palinolistej a jej alergénneho peľu. Bádanie prispeje k pochopeniu procesov, ktorým podliehajú v ekosystémoch invázne organizmy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-OCR ochrana rastlín