Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Skríning genetických zdrojov rastlín vo vzťahu k markérom produkcie potenciálnych nutraceutík. E
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Vedecký cieľ: Aplikácia in vitro prostredia ako modulačného nástroja identifikácie pridanej hodnoty genetických zdrojov rastlín v kontexte identifikácie biomarkérov produkcie potenciálnych nutraceutík. Metodické zámery: V rámci metodiky experimentov budú aplikované postupy in vitro kultivácie pletivových kultúr rastlín ako modulačného nástroja indukcie a analýzy faktorov podmieňujúcich špecifickú reakciu genómu rastlín vo vzťahu k ich pridanej hodnote, merateľnú prostredníctvom aktivity mikroRNA molekúl. Očakávané prínosy: Získané dáta budú tvoriť poznatkovú platformu pre inovatívne potenciálne využitie pôvodných genetických zdrojov rastlín. Pomocou súčasných genomických, biotechnologických postupov a bioinformačných nástrojov budú získané konkrétne informácie o pridanej hodnote genetických zdrojov rastlín. Významným aplikačným výstupom budú metodiky a identifikované biomarkéry produkcie potenciálnych nutraceutík.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia