Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Molekulovo-genetický odhad nutričnej hodnoty mlieka hovädzieho dobytka (D)
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov:--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Abstrakt:
Mlieko je významnou zložkou potravy človeka. V súčasnosti sa kladie dôraz na produkciu zdraviu prospešných potravín s vysokou nutričnou hodnotou. V šľachtení hospodárskych zvierat ide v princípe o dosiahnutie čo najlepších produkčných vlastností, čo je výsledkom nielen selekcie, ale aj mnohých molekulovo-genetických metód, využívajúcich lokusy kvantitatívnych znakov (QTL) a kandidátske gény. Cieľom práce bude analýza polymorfizmu génov ovplyvňujúcich nutričnú hodnotu mlieka hovädzieho dobytka a hodnotenie ich vplyvu na mliečne produkčné znaky hovädzieho dobytka.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VZP všeobecná živočíšna produkcia