Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Molekulovo-genetický odhad nutričnej hodnoty mlieka hovädzieho dobytka (D)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a plemenárskej biológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Martina Miluchová, PhD.
Abstrakt: Mlieko je významnou zložkou potravy človeka. V súčasnosti sa kladie dôraz na produkciu zdraviu prospešných potravín s vysokou nutričnou hodnotou. V šľachtení hospodárskych zvierat ide v princípe o dosiahnutie čo najlepších produkčných vlastností, čo je výsledkom nielen selekcie, ale aj mnohých molekulovo-genetických metód, využívajúcich lokusy kvantitatívnych znakov (QTL) a kandidátske gény. Cieľom práce bude analýza polymorfizmu génov ovplyvňujúcich nutričnú hodnotu mlieka hovädzieho dobytka a hodnotenie ich vplyvu na mliečne produkčné znaky hovädzieho dobytka.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-VZP všeobecná živočíšna produkcia-- nezadané -- -- nezadané --