Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Akumulácia vybraných environmentálnych polutantov v mlieku a krvi oviec
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Anton Kováčik, PhD.
Abstrakt: Environmentálne polutanty ako kontaminanty potravín sú problémom, s ktorým sa stretávame na celom svete. Jednými z najčastejších kontaminantov potravín sú ťažké kovy, ktoré sa veľmi ľahko kumulujú v tkanivách ako rastlín tak aj živočíchov. Mnohé štúdie dokázali vysoký obsah olova a rôznych menších zlúčenín v mlieku zvierat, chovaných v kontaminovaných oblastiach. Kontrola koncentrácií týchto polutantov je preto nevyhnutná pre bezpečnosť základných potravín, akou je napr. mlieko.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BKI bezpečnosť a kontrola potravín

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.