Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Hodnotenie kvantitatívno-kvalitatívnych ukazovateľov produkcie pestreca mariánskeho pestovaného na Slovensku. D
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Väzba na výskum katedry: Obsahová náplň a zameranie práce je súčasťou nepretržitej výskumnej činnosti KUPH od roku 2002 v oblasti produkcie Silybum marianum, naposledy v projekte VEGA 1/0544/13: Výskum agroenvironmentálnych indikátorov udržateľnosti a produkčnej schopnosti agroekosystému pri diverzifikácii osevného postupu v podmienkach meniacej sa klímy (2013-2016). Poľný pokus kontinuálne pokračoval aj v roku 2018, k čomu boli podané dva nové návrhy projektov v rokoch 2016 (schválený, nefinancovaný) a 2017: VEGA 1/0631/18: Výskum adaptačného potenciálu agrotechnických postupov a opatrení na očakávané dôsledky zmeny klímy v poľnohospodárstve (schválený, nefinancovaný). V roku 2018: VEGA 1/0487/19: Resilencia a adaptačná kapacita plodinového systému a jeho potenciál prispievať k zmierňovaniu dopadov klimatickej zmeny Zodpovedný riešiteľ: doc. Dr. Ing. Milan Macák, zástupca vedúceho projektu: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. Doba riešenia projektu: 2019-2022 (schválený, rozhodnutie o financovaní k 28. 2. 2019 nie je k dispozícii). Dizertačná práca bude riešená v nadväznosti na pripravovaný projekt Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity, ITMS: NFP313010V344, časť zameraná na využitie liečivých rastlín v liečbe obezity (pestrec mariánsky a rôzne druhy rastlín obsahujúce glukokiníny a flavonoidy). Tézy práce: Pestovateľské plochy pestreca mariánskeho v SR sa každoročne zväčšujú (rok 2015 na výmere 1 100 ha, rok 2016 - 1250 ha), čím sa táto liečivá rastlina stala na Slovensku najpestovanejšou. Pre cielenú produkciu v agroekologických podmienkach je nutné vyskúmať nové možnosti zvýšenia produkčných a kvalitatívnych charakteristík farmaceuticky požadovanej suroviny – Silybi mariani fructus v súlade s požiadavkami Ph.Eur. (Európsky liekopis) v nadväznosti na potreby spracovateľov. Vedecký cieľ: analyzovať kvantitatívno-kvalitatívne prvky úrody pestreca mariánskeho pestovaného v dvoch rozdielnych agroklimatických makrooblastiach, vo variantoch s tromi odrodami, v polyfunkčnom osevnom postupe s dôrazom na zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny. Metodické zámery: viacfaktorový pokus bude založený v priebehu vegetačných rokov 2020 až 2022. Výsledky budú porovnávané s pokusmi realizovanými v chladnej a teplej agroklimatickej makroblasti v rôznych pestovateľských lokalitách v SR. Hlavným hodnoteným kvantitatívnym prvkom bude úroda nažiek (g.m-2, kg.ha-1) a kvalitatívnym obsahom silymarínového komplexu (g.kg-1) stanoveným HPLC a jeho výťažnosťou (kg.ha-1). Výsledky budú porovnávané so štandardom INA Method 115.000. Očakávané prínosy: Prínosom bude aktualizácia súčasných vedeckých poznatkov z produkcie pestreca mariánskeho a kvality dosiahnutej úrody v rôznych agroekologických podmienkach SR. Nové a originálne výsledky budú publikované formou vedeckých príspevkov WOS a Scopus, osobitne v SJR Quartile1/Agricultural and Biological Sciences. Pre potreby pestovateľskej a spracovateľskej praxe bude navrhnutá komplexná metodika produkcie a spracovania pestreca mariánskeho na Slovensku. Požiadavky na uchádzača: absolvent FAPZ SPU v Nitre, aktívna znalosť anglického jazyka, resp. svetového cudzieho jazyka, aktívna účasť na vedeckej konferencii študentov, prípadne publikované výsledky vyplývajúce zo záverov diplomovej práce.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VRP všeobecná rastlinná produkcia