Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Účtovné, finančné a daňové aspekty získavania a alokovania kapitálu v podnikoch poľnohospodárskej prvovýroby
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Summary:
Štruktúra kapitálu výrazne determinuje hospodársku prosperitu každého podnikateľského subjektu. Rozhodnutia týkajúce sa stanovenia optimálnej štruktúry vlastného a cudzieho kapitálu patria medzi zásadné finančné rozhodnutia manažmentu pri prijímaní ktorých by mal manažment vychádzať z určitého stupňa poznania. V súvislosti s uvedeným poznaním je cieľ a problematika dizertačnej práce zameraná najmä na nasledujúce parciálne ciele : - analýzu a posúdenie súčasného stavu štruktúry kapitálu podnikov poľnohospodárskej prvovýroby, - analýzu jeho vývoja a vývojových tendencií, - identifikáciu rozhodujúcich faktorov determinujúcich možnosti jeho získavania, rozdeľovania a používania. Téma dizertačnej práce predpokladá jej spracovanie na vybranom súbore podnikov poľno-hospodárskej prvovýroby reprezentujúcom rozhodujúce formy podnikania, produkčného zamerania, veľkostného charakteru a pod. Vstupný podkladový materiál tvoria údaje získané z Informačných listov Ministerstva pôdohospodárstva SR, údaje z funkčných a dátových analýz Finančnej správy SR a štatistické údaje z Eurostatu. Metodický postup vychádza z teoretických aspektov finančnej teórie a fiškálnej politiky uplatňovanej v poľnohospodárskej prvovýrobe v Slovenskej republike a v Európskej únií. Medzi základné metódy patria metóda dedukcie, selekcie, systémovej analýzy, vertikálnej a horizontálnej komparácie, analýzy časových radov, ako aj vybrané matematicko-štatistické metódy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management