Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic:
Účtovné, finančné a daňové aspekty podnikania zahraničných osôb prostredníctvom organizačnej zložky umiestnenej na Slovensku.
State of topic:
approved (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary: Globalizácia a vstup Slovenska do EÚ prispeli k rozšíreniu podnikania zahraničných osôb prostredníctvom organizačných zložiek. Organizačná zložka je časť podniku a má špecifické postavenie vzhľadom na to, že jej zriaďovateľ má sídlo v zahraničí. Z právneho hľadiska organizačná zložka nie je samostatnou entitou. Z daňového pohľadu však organizačná zložka je ako samostatný subjekt vnímaná. Účtovné predpisy organizačnú zložku poznajú iba okrajovo a jej špecifický vzťah k zahraničnému zriaďovateľovi špeciálne neupravujú. Problematika organizačných zložiek nie je komplexne riešená ani prostredníctvom usmernení či stanovísk Ministerstva financií SR či Finančného riaditeľstva SR. V malej miere sa však v praxi vyskytujú čiastkové usmernenia vydávané priamo konkrétnym organizačným zložkám. V súvislosti s uvedeným poznaním je cieľ a problematika dizertačnej práce zameraná najmä na nasledujúce parciálne ciele : - analýzu a posúdenie účtovnej, finančnej a daňovej roviny postavenia organizačných zložiek zriadených zahraničnými osobami s ohľadom na súčasný stav legislatívy, - identifikáciu aplikačných problémov v dôsledku rozdielneho vnímania postavenia organizačnej zložky pre právne a daňové účely a rozdielneho vnímania z pohľadu vzniku stálej prevádzkarne a prevádzkarne pre účely DPH. - návrh samostatných postupov účtovania pre organizačné zložky s cieľom ich ďalšieho využitia Ministerstvom financií SR. - návrh metodického usmernenia k zdaňovaniu organizačných zložiek s cieľom jeho ďalšieho využitia Ministerstvom financií SR, resp. Finančnou správou SR. Téma dizertačnej práce predpokladá prierezovú analýzu rôznorodej legislatívy a vyžaduje praktické skúsenosti s účtovníctvom a zdaňovaním skutočných organizačných zložiek s cieľom identifikácie aplikačných problémov. Vstupný podkladový materiál tvorí najmä existujúca legislatíva k danej problematike, ďalej získanie existujúcich individuálnych usmernení vydaných Finančnou správou SR a Ministerstvom financií SR a zber identifikovaných problémov priamo od organizačných zložiek. Metodický postup vychádza z teoretických aspektov právnej, daňovej a účtovnej teórie uplatňovanej pri organizačných zložkách v Slovenskej republike. Medzi základné metódy patria metóda systémovej analýzy, systémového prístupu, syntézy a analógie.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-EMP Business Economics and Management