Přehled vypsaných témat - Katedra účtovníctva (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Účtovné, finančné a daňové aspekty podnikania zahraničných osôb prostredníctvom organizačnej zložky umiestnenej na Slovensku.
Stav tématu:
schváleno (Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra účtovníctva (FEM)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Abstrakt: Globalizácia a vstup Slovenska do EÚ prispeli k rozšíreniu podnikania zahraničných osôb prostredníctvom organizačných zložiek. Organizačná zložka je časť podniku a má špecifické postavenie vzhľadom na to, že jej zriaďovateľ má sídlo v zahraničí. Z právneho hľadiska organizačná zložka nie je samostatnou entitou. Z daňového pohľadu však organizačná zložka je ako samostatný subjekt vnímaná. Účtovné predpisy organizačnú zložku poznajú iba okrajovo a jej špecifický vzťah k zahraničnému zriaďovateľovi špeciálne neupravujú. Problematika organizačných zložiek nie je komplexne riešená ani prostredníctvom usmernení či stanovísk Ministerstva financií SR či Finančného riaditeľstva SR. V malej miere sa však v praxi vyskytujú čiastkové usmernenia vydávané priamo konkrétnym organizačným zložkám. V súvislosti s uvedeným poznaním je cieľ a problematika dizertačnej práce zameraná najmä na nasledujúce parciálne ciele : - analýzu a posúdenie účtovnej, finančnej a daňovej roviny postavenia organizačných zložiek zriadených zahraničnými osobami s ohľadom na súčasný stav legislatívy, - identifikáciu aplikačných problémov v dôsledku rozdielneho vnímania postavenia organizačnej zložky pre právne a daňové účely a rozdielneho vnímania z pohľadu vzniku stálej prevádzkarne a prevádzkarne pre účely DPH. - návrh samostatných postupov účtovania pre organizačné zložky s cieľom ich ďalšieho využitia Ministerstvom financií SR. - návrh metodického usmernenia k zdaňovaniu organizačných zložiek s cieľom jeho ďalšieho využitia Ministerstvom financií SR, resp. Finančnou správou SR. Téma dizertačnej práce predpokladá prierezovú analýzu rôznorodej legislatívy a vyžaduje praktické skúsenosti s účtovníctvom a zdaňovaním skutočných organizačných zložiek s cieľom identifikácie aplikačných problémov. Vstupný podkladový materiál tvorí najmä existujúca legislatíva k danej problematike, ďalej získanie existujúcich individuálnych usmernení vydaných Finančnou správou SR a Ministerstvom financií SR a zber identifikovaných problémov priamo od organizačných zložiek. Metodický postup vychádza z teoretických aspektov právnej, daňovej a účtovnej teórie uplatňovanej pri organizačných zložkách v Slovenskej republike. Medzi základné metódy patria metóda systémovej analýzy, systémového prístupu, syntézy a analógie.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EMP ekonomika a manažment podniku