Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línie
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvorenie systému vysledovateľnosti produktov z rýb, ktoré by boli aplikovateľné v rôznych oblastiach hospodárstva. Navrhnutý systém by mal byť optimalizovaný pre použitie vo forenznej diagnostike.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia