Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línie
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Jozef Golian, Dr. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je vytvorenie systému vysledovateľnosti produktov z rýb, ktoré by boli aplikovateľné v rôznych oblastiach hospodárstva. Navrhnutý systém by mal byť optimalizovaný pre použitie vo forenznej diagnostike.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia