Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Biochemická charakteristika niektorých rastlinných častí a vody brezy bradavičnatej (Betula pendula Roth)
Stav témy:
schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Sranovenie obsahu chlorofylu, flavonoidov, polyfenolov a antioxidačnej aktivity v listoch, hajňadách a vody brezy bradavičnatej

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia