Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Biochemická charakteristika niektorých rastlinných častí a vody brezy bradavičnatej (Betula pendula Roth)
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jan Brindza, CSc.
Abstrakt: Sranovenie obsahu chlorofylu, flavonoidov, polyfenolov a antioxidačnej aktivity v listoch, hajňadách a vody brezy bradavičnatej

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia