Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Genomicko - proteomický polymorfizmus fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
Abstrakt: Cieľom dizertačnej práce bude identifikovať, diferencovať a charakterizovať vybraný súbor genotypov fazule obyčajnej na základe DNA a bielkovinových analýz. Realizovať sa bude mapovanie genetických markerov na úrovni polymorfizmu bielkovín a DNA, čo bude využité pre detegovanie genetickej diverzity genotypov, pravosti odrody a pre predikciu kvality zrna. Hodnotené budú elektroforetické spektrá zásobných bielkovín endospermu zrna (SDS-PAGE, A-PAGE, 2DE+MALDI TOF) a DNA markery (AFLP, SCot, ISSR, RAPD) vo vzťahu k ich molekulovej variabilite. Vypracovaná bude komplexná štúdia o genóme a proteóme vybraných genotypov fazule obyčajnej. Výsledky práce bude možné využiť pri identifikácii, rozlišovaní a charakteristike genetickej variability genotypov fazule obyčajnej s podobným alebo identickým rodokmeňom a pri zostavení genetického stromu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ABT agrobiotechnológie