Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv skladovania a balenia na trvanlivosť a zmeny obsahových zložiek výrobkov z cereálií
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ján Mareček, PhD.
Abstrakt: Cieľom dizertačnej práce je hodnotenie stability látkových komponentov dôležitých z pohľadu potravinárskeho spracovania v rôznych spôsoboch skladovania a balenia v časovej závislosti ich stability vo vybraných obilninách (rôzne druhy ryže siatej, výrobky z potravinárskej pšenice a potravinárskeho jačmeňa). Sledovanie zmien bude prebiehať od začiatku skladovania s dôrazom na stabilitu komodity v dôležitých technologických parametroch (stabilita sacharidov, dusíkatých látok, senzorická kvalita po tepelnej úprave, výskyt škodcov, trvanlivosť). Výskum bude prebiehať v kooperácii s podnikmi zaoberajúcimi sa produkciou a skladovaním uvedených komodít. Vzorky budú skladované v reálnych podmienkach. Očakávaným prínosom je získanie nových poznatkov o stabilite zložiek obilnín a výrobkov z nich významných pre potravinárske využitie, ktoré sa v širokej škále odrôd neustále mení. Rastúce požiadavky na kvalitu suroviny a ich stabilitu vplyvom skladovania vyžadujú hlbšie skúmanie zmien v surovine vplyvom jej uchovávania.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín