Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Molekulárne a biochemické markery vo vzťahu k environmentálnym polutantom
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Abstrakt: Potenciál voľných radikálov kyslíka a iných reaktívnych foriem kyslíka (ROS) vplýva na poškodenie tkanív a buniek, čo nazývame oxidačný stres, v biologických systémoch sa stal témou významného záujmu pre environmentálne toxikologické štúdie. Rovnováha medzi prooxidantnými endogénnymi a exogénnymi faktormi (environmentálnymi znečisťujúcimi látkami) a antioxidačnými obrannými prostriedkami (enzymatickými a neenzymatickými) v biologických systémoch sa môže použiť na hodnotenie toxických účinkov za stresových podmienok prostredia, najmä oxidačného poškodenia vyvolaného rôznymi triedami chemických látok. Úloha týchto antioxidačných systémov a ich citlivosť môžu mať veľký význam v environmentálnych toxikologických štúdiách. Organizmy sú vystavené zložitým zmesiam znečisťujúcich látok a oxidačných interakcií, ktoré často ovplyvňujú metabolizmus očakávaný pre jednotlivé triedy chemikálií. Metabolická dysfunkcia spôsobená látkami znečisťujúcimi prostredie by sa preto mohla objaviť v dôsledku narušenia na rôznych fyziologických úrovniach (napr. celkový zdravotný stav, poruchy endokrinného systému). Súčasné vedomosti o tom, že takéto procesy oxidačného poškodenia sa vyskytujú v organizmoch, poskytli impulz na rozšírenie environmentálnych a ekotoxikologických štúdií ako ochranné známky kontaminácie životného prostredia toxickými chemikáliami. Momentálne nie je presne známe akým spôsobom a v akých koncentráciách mnohé polutanty pôsobia na organizmy v ich prirodzenom prostredí. Cieľom tejto práce bude vyhodnotiť reakcie biomarkerov živočíšnych organizmov v kontexte s viacerými stresmi, v bodoch s rôznym stupňom kontaminácie environmentálnymi polutantami. Metodológia práce bude zameraná na: 1. determináciu úloh špecifických biomarkerov oxidačného stresu v kontexte s viacerými stresmi, ktorými môžu kontaminanty ovplyvňovať funkciu biologických systémov na úrovni molekulárnej a biochemickej s využitím spektrofotometrických analýz 2. realizácia experimentálnych analýz zameraných na sledovanie vybraných environmentálnych polutantov a ich vplyvu na zdravotný stav a poruchy endokrinného systému použitím spektroskopických, luminiscenčných a ELISA metód. Praktický cieľ práce bude zameraný na sumarizáciu špecifických interakcií v chápaní oxidačných procesov v biologických systémoch z dôvodu ich citlivosti na environmentálne toxikanty, prihliadajúc na zdravotné riziká s tým spojené.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-MBI molekulárna biológia