Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic: Molekulárne a biochemické markery vo vzťahu k environmentálnym polutantom
State of topic: approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department: Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Summary: Potenciál voľných radikálov kyslíka a iných reaktívnych foriem kyslíka (ROS) vplýva na poškodenie tkanív a buniek, čo nazývame oxidačný stres, v biologických systémoch sa stal témou významného záujmu pre environmentálne toxikologické štúdie. Rovnováha medzi prooxidantnými endogénnymi a exogénnymi faktormi (environmentálnymi znečisťujúcimi látkami) a antioxidačnými obrannými prostriedkami (enzymatickými a neenzymatickými) v biologických systémoch sa môže použiť na hodnotenie toxických účinkov za stresových podmienok prostredia, najmä oxidačného poškodenia vyvolaného rôznymi triedami chemických látok. Úloha týchto antioxidačných systémov a ich citlivosť môžu mať veľký význam v environmentálnych toxikologických štúdiách. Organizmy sú vystavené zložitým zmesiam znečisťujúcich látok a oxidačných interakcií, ktoré často ovplyvňujú metabolizmus očakávaný pre jednotlivé triedy chemikálií. Metabolická dysfunkcia spôsobená látkami znečisťujúcimi prostredie by sa preto mohla objaviť v dôsledku narušenia na rôznych fyziologických úrovniach (napr. celkový zdravotný stav, poruchy endokrinného systému). Súčasné vedomosti o tom, že takéto procesy oxidačného poškodenia sa vyskytujú v organizmoch, poskytli impulz na rozšírenie environmentálnych a ekotoxikologických štúdií ako ochranné známky kontaminácie životného prostredia toxickými chemikáliami. Momentálne nie je presne známe akým spôsobom a v akých koncentráciách mnohé polutanty pôsobia na organizmy v ich prirodzenom prostredí. Cieľom tejto práce bude vyhodnotiť reakcie biomarkerov živočíšnych organizmov v kontexte s viacerými stresmi, v bodoch s rôznym stupňom kontaminácie environmentálnymi polutantami. Metodológia práce bude zameraná na: 1. determináciu úloh špecifických biomarkerov oxidačného stresu v kontexte s viacerými stresmi, ktorými môžu kontaminanty ovplyvňovať funkciu biologických systémov na úrovni molekulárnej a biochemickej s využitím spektrofotometrických analýz 2. realizácia experimentálnych analýz zameraných na sledovanie vybraných environmentálnych polutantov a ich vplyvu na zdravotný stav a poruchy endokrinného systému použitím spektroskopických, luminiscenčných a ELISA metód. Praktický cieľ práce bude zameraný na sumarizáciu špecifických interakcií v chápaní oxidačných procesov v biologických systémoch z dôvodu ich citlivosti na environmentálne toxikanty, prihliadajúc na zdravotné riziká s tým spojené.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MBI Molecular Biology