Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Mikrobiota vína: Pozitívna a negatívna úloha v kvalite vína
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Abstrakt:
Dizertačná práca bude popisovať aktuálne spektrum baktérií a kvasiniek z vybraných odrôd hrozna slovenského pôvodu so zameraním na Malokarpatskú vinársku oblasť. Hrozno bude zberané v technologickej zrelosti a následne analyzované na výskyt jednotlivých skupín mikroorganizmov. Pozornosť bude sústredená aj na mikrobiotické osídlenie štiav. Na stanovenie celkovej mikrobioty budú použité rôzne selektívne živné média, z ktorých sa mikroorganizmy budú identifikovať za pomoci hmotnostnej spektrometrie. Ďalej bude DP zahŕňať analýzu vybraných polyfenolických látok, ich jednotlivých skupín, ako aj totálny obsah v hrozne a jeho produktoch, najmä vo vínach, v jednotlivých technologických etapách jeho výroby. Riešením DP sa získajú nové informácie o množstve polyfenolov a antioxidačných vlastností hrozna a vína, ktoré pochádzajú z malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Stanovené ciele projektu budú vychádzať z najnovších pozorovaní a záverov vedeckých experimentov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín