Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:--
Navrhol: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt: Charakteristika endokrinných disruptorov a ich biologický účinok. Prejavy pôsobenia vybraných endokrinných disruptorov na viabilitu a steroidogenézu, adrenokarcinómových buniek.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia