Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Variabilita chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Judita Lidiková, PhD.
Abstrakt: Rod Allium je významným zdrojom látok prospešných pre ľudský organizmus a patria medzi plodiny, ktorých pestovanie na Slovensku má dlhodobú tradíciu. Obsahujú antioxidačne pôsobiace fytochemikálie, ktoré zabraňujú oxidačnému poškodeniu molekúl. Cibuľová zelenina je jedným z nenahraditeľných surovín rastlinného pôvodu s pozorovanými a preukázanými pozitívnymi účinkami na ľudský organizmus. Okrem kvantitatívnej stránky súčasne narastajú požiadavky spotrebiteľov okrem zdravotnej nezávadnosti konzumovanej zeleniny aj na nutričnú kvalitu. Nejedná sa len o obsah základných nutričných zložiek a obsah vitamínov ale aj o bioaktívne komponenty ako sú fenolové kyseliny a flavonoidy. Jedná sa o rôznorodé chemoprotektívne látky, ktoré sa vyznačujú hlavne antioxidačnými ale aj antimutagénnymi a protizápalovými vlastnosťami. Cieľom práce bude skúmať vplyv pestovateľských podmienok (agroekologické a klimatické faktory), vplyv lokality, vplyvu skladovania, dĺžky skladovania a vplyv technologických podmienok na celkový obsah polyfenolov, ako aj obsah konkrétnych bioaktívnych komponentov kde zaraďujeme aj antokyaníny, flavonoly, karotény a síru obsahujúce zlúčeniny v cesnaku medveďom ((Allium ursinum L.).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín