Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Zmeny obsahu vybraných bioaktívnych látok v sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) v závislosti od agroenvironmentálnych faktorov a technologických postupov spracovania
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra chémie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Korene batátov sú bohaté na minerálne látky, vitamíny, karotenoidy a naopak majú nízke obsahy bielkovín, sírne aminokyseliny a lyzín sú limitujúce. Batáty sú zároveň zdrojom polyfenolov. Z fenolových kyselín majú zastúpenie deriváty kyseliny škoricovej – kyselina kávová, chinová, chlorogenová, neochlorogenová. Ďalšími zlúčeninami s chemoprotektívnymi účinkami sú antokyaníny. Pre konzumenta má z rastliny povojníka batátového využitie iba koreň (batáty, sladké zemiaky). V niektorých častiach sveta sú však ako alternatívny zdroj listovej zeleniny využívané aj listy. Cieľom práce bude získanie poznatkov o vplyve rôznych faktorov (pestovateľské podmienky, odroda, rastová fáza) na zastúpenie a zmeny obsahov bioaktívnych látok v listoch povojníka batátového a koreňoch. Súčasne sa zhodnotí vplyv uvedených faktorov na obsah ďalších výživovo významných látok (minerálne látky, vitamíny). Okrem toho bude skúmaný vplyv technologických, resp. kulinárskych úprav na zmeny obsahov bioaktívnych a nutričných látok batátov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín