Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Modulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu.
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.
Abstrakt: Oblasť nutričného výskumu sa stále viac zameriava na štúdium látok rastlinného pôvodu, ktoré dokážu efektívne modulovať metabolické procesy buniek živočíchov vrátane človeka. Takýmito látkami sú fytonutrienty, účinné látky alebo antioxidanty, ktoré chránia organizmus pred oxidačným stresom. Významné svojimi účinkami sú predovšetkým bioaktívne látky – polyfenoly a flavonoidy s poteciálne vysokou antioxidačnou a protinádorovou aktivitou. Cieľom práce je skúmanie účinkov fytonutrientov z tradičných a netradičných druhov ovocia (baza čierna, ríbezľa čierna, zemolez kamčatský, vinič hroznorodý, rakytník rešetliakový, granátové jablko, kustovnica čínska, a i.) a ich mechanizmus účinku na zdravé, ale aj nádorové ovariálne bunky in vitro. Téma bude riešený v spolupráci s Výskumným centrom AgroBioTech SPU v Nitre. Oblasť nutričného a biotechnologického výskumu môže významne prispieť k poznatkom o regulačných mechanizmoch fyziologických funkcií živočíchov vrátane človeka pôsobením fytonutrientov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-MBI molekulárna biológia