Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Vplyv pergy na kvalitu mäsa a produkciu vajec Japonských prepelíc (Coturnix japonica)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Kalafová, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Prírodnými látkami, ktoré majú výrazné účinky na zdravie ľudí sú včelie produkty. Niektoré včelie produkty ako včelí peľ, obnôžkový peľ, propolis boli skúmané na rôznych animálnych modeloch. Existujú aj novšie produkty (perga), ktorých účinok ešte nebol riadne overený a sú výzvou pre vedeckú komunitu. Účelom a praktickým využitím práce bude pochopenie mechanizmov účinku včelieho produktu podaného (perga) do krmiva a stanovenie koncentrácií, kedy tieto látky budú účinné resp. budú pôsobiť negatívne pre živočíšny organizmus. Z hľadiska determinácie účinkov a možnosti aplikácie vo výžive ľudí a zvierat je potrebná identifikácia ich benefičného alebo toxického efektu, eliminácia alebo podpora ich účinkov. Biochemické parametre minerálneho profilu vápnik a fosfor budú stanovené použitím prístroja RX Monza (Randox, United Kingdom)sodík , draslík a chloridy mikroprocesorom EasyLite (Medica, Bedford, MA, USA). Analýzy parametrov energetického profile (glukóza, celkové bielkoviny), parametre lipidového profilu (celkový cholesterol, triacylglyceroly) pomocou klinického analyzátora RX Monza (Randox, United Kingdom). Hodnoty HDL a LDL cholesterol použitím komerčných kitov na prístroji GENESYS 10 (Thermo Fisher Scientific Inc., USA) pri vlnovej dĺžke 600 nm. Ukazovatele kvality mäsa (pH, farba a schopnosť zadržiavať vodu) budú stanovené vo vzorkách stehnového a prsného svalu. Hodnoty pH 24 použitím pH metra “Consort C 532”. Farba mäsa spektrofotometrom spectrophotometer CM-2600d (Osaka, Japan). Schopnosť zadržiavať vodu24 hodín po zabití podľa metódy Grau and Hamm. Kontrola produkcie vajec sa bude uskutočňovať dennou registráciou počtu znesených vajec z každého hniezda. Denne sa budú zaznamenávať čísla vajec a hmotnosť vajec.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín