Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv aromachologických stimulov ako faktor výberu a preferencie vybraných modelových potravín
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Abstrakt: Vplyv prostredia na vnímanie a preferenciu potravín sa v celosvetovom merítku javí ako vysoko aktuálny. Práca bude systematicky skúmať kauzálne vzťahy senzorických, behaviorálnych, kognitívnych, fyziologických a psychometrických procesov s aromachológiou resp. ich vzťah k preferencii potravín. Doktorand sa bude zaoberať vplyvom multisenzorického vnímania na preferenciu potravín a posudzovať interné a externé faktory tejto preferencie. Metodicky budú faktory analyzované pomocou techník LSA/SSA a nástrojov spotrebiteľskej neurovedy reprezentovanej biometrickými, neurovedeckými a behaviorálnymi štúdiami v reálnych aj laboratórnych podmienkach vrátane imerzných techník (virtuálnej reality/rozšírenej reality). Koncepčne práca doktoranda bude nadväzovať na projekty APVV a Erasmus K2, kde je zosieťovaná dostatočne fundovaná skupina odborníkov (vrátane zahraničných), aby boli ciele projektu a dizertačná práca doktoranda finalizovaná úspešnou obhajobou.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TEP technológia potravín-- nezadané -- -- nezadané --