Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Výroba hroznových muštov so zvýšeným obsahom zdravotne prospešných fenolických zlúčenín s antioxidačným účinkom
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce doktoranda bude overenie aplikácie rozdielnych technologických postupov v závislosti od odrody, dĺžky macerácie rmutu, stupňa miešania, tlaku (lisovania) a najmä dĺžky a teploty zahriatia rmutu (termomacerácia) na kvalitu výsledného produktu. V priebehu spracovania sa bude sledovať organoleptická a chemická resp. nutričná kvalita výsledného produktu. Referenčnými metódami na stanovenie rozdielov bude fyzikálno-chemická analýza podporená senzorickými technikami, klasických konvenčných profilov (ISO 13299:2016), rapídnymi profilovými metóda vrátane nástrojov inštrumentálnej senzorickej analýzy a umelej percepcie, z ktorých sa vypracujú regresné modely a závislosti. Následne budú spracované výstupy overené v prevádzke. Výstupom by mala byť komplexná štúdia vplyvu technologickej úpravy hrozna na nutričné zloženie finálneho produktu. Riešenie a výstupy projektu sú viazané na prax.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-TEP technológia potravín-- nezadané -- -- nezadané --