Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Aromachológia ako externý faktor výberu a preferencie vybraných potravinárskych produktov v gastronómii
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Vietoris, PhD.
Abstrakt: Doktorand bude systematicky skúmať synergické prepojenie senzorických, behaviorálnych, kognitívnymi, fyziologických a psychometrických procesov s aromachológii, ako aj ich vzťah k preferencii produktov/jedál v gastronómii. Práca sa bude zaoberať takzvaným multisenzorickým vnímaním a posudzovať interné a externé faktory preferencie. Tieto faktory budú skúmané jednak pomocou techník senzorickej analýzy a nástrojov spotrebiteľskej neurovedy reprezentovanej biometrickými, neurovedeckými a behaviorálnymi štúdiami v reálnych aj laboratórnych podmienkach vrátane imerzných techník (virtuálnej reality/rozšírenej reality). Je viac-menej známe, že aromatizácia priestorov narastá na domácom, ale aj zahraničnom trhu a čoraz viac firiem implementuje aromachologické techniky (t. j. aromatizujú svoje priestory alebo tvoria čuchové stopy značky). Napriek tomu stále chýbajú na slovenskom trhu relevantne podložené štúdie a výskum, ktorý by potvrdzoval vplyvy tej-ktorej vône na preferenciu potravín prípadne ekonomickú výkonnosť firiem alebo ovplyvňovanie zákazníkov pri nakupovaní. Koncepčne práca doktoranda bude nadväzovať na projekty APVV a Erasmus K2, kde je zosieťovaná dostatočne fundovaná skupina odborníkov (vrátane zahraničných), aby boli ciele projektu a dizertačná práca doktoranda finalizovaná úspešnou obhajobou.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín