Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Mykobiota vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu so zameraním na rod Penicillium
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra mikrobiológie - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD.
Abstrakt:
Dizertačná práca bude popisovať aktuálne spektrum vláknitých mikroskopických húb z tradičných odrôd hrozna slovenského pôvodu, ako aj z odrôd nových, moderných s dôrazom na druhový výskyt penicílií. Hrozno bude zberané v technologickej zrelosti a následne analyzované na exogénne a endogénne osídlenie mikromycétami. Pozornosť bude sústredená aj na mykobiotické osídlenie štiav. Na stanovenie celkovej mykobioty hrozna bude použitá metóda priameho ukladania bobúľ hrozna na agarové platne a pre stanovenie endogénneho osídlenia bobule hrozna budú vysterilizované. Na analýzu mykobioty hroznových štiav bude použitá platňová zrieďovacia metóda. Potencionálne toxinogénne druhy penicilií budú testované na schopnosť produkovať vybrané mykotoxíny v podmienkach in vitro metódou tenkovrstvovej chromatografie. Zdravotný stav hrozna je veľmi dôležitý pri získavaní kvalitného vína. Mikrobiologická charakteristika hrozna je tvorená pestrým spektrom mikroorganizmov. Mnohé infikujú bobule hrozien, kde spôsobujú hnilobu, napádajú vínne sudy a ďalšie zariadenia vinárskych prevádzok, korkové zátky, produkujú nepríjemný zápach, mykotoxíny a následne môžu ovplyvniť mušt a víno. Aby sme sa vyhli ekonomickým stratám, je potrebné kontrolovať mikromycéty kolonizujúce bobule a strapce, čo bude aj cieľom dizertačnej práce, pričom dôraz bude kladený na druhové zastúpenie penicilií so zameraním na druhy schopné produkovať vybrané mykotoxíny.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín