Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Genomická a proteeomická variabilita pohánky siatej a tatárskej
Stav témy: schválené (prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude analyzovať genóm a proteóm vybraných genotypov pohánky siatej a tatárskej. Aplikovať sa budú rôzne elektroforetické metódy a metódy molekulárnej biológie. Hodnotené budú elektroforetické spektrá zásobných bielkovín a DNA vo vzťahu k ich variabilite pričom budú využité rôzne DNA techniky. Riešenie témy okrem teoretickej stránky má výrazný praktický význam pri riešení cielenej tvorby nového genetického materiálu s požadovanými funkčnými vlastnosťami.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ABT agrobiotechnológie-- nezadané -- -- nezadané --