Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Využitie nutrigenomických dát pri tvorbe „učiaceho sa stroja“ vhodného na ovplyvňovania správania konzumentov za účelom eliminácie príjmu rizikových zložiek potravy.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra hygieny a bezpečnosti potravín - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Radoslav Židek, PhD.
Abstrakt: Personalizovaná bezpečnosť potravín je jednou s foriem ovplyvňovania správania konzumentov, ktoré majú potenciál efektívne zasiahnuť do stravovacích návykov. Vytvorenie funkčného matematicko-štatistického modelu schopného pracovať s veľkými objemami dát a zároveň schopného adaptovať sa je možné len prostredníctvom techník vychádzajúcich s „učenia strojov“. Cieľom dizertačnej práce je vytvoriť klasifikačný model schopný integrovať nutrigenomické dáta, zloženie potravín a preferencie konzumenta pri tvorbe algoritmu schopného ovplyvňovať rozhodnutia konzumenta s ohľadom na jeho preferencie a genetické predispozície.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TEP technológia potravín