Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Peter Haščík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov - FBP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce bude charakterizovať jednotlivé druhy jedlého hmyzu a zhodnotiť vybrané fyzikálno-chemické a senzorické ukazovatele párkov s prídavkom cvrčej múky.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia