Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (externá forma)
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Abstrakt: Obavy týkajúce sa udržateľných systémov výroby potravín spolu s vývojom burín rezistentných voči herbicídom vyžadujú preskúmanie súčasných stratégií regulácie zaburinenosti. Udržateľná regulácia zaburinenosti vyžaduje integrovaný prístup založený na znalosti každej plodiny a burín, ktoré ju ohrozujú. Bude hľadať najvhodnejšie, rozumné a vhodné stratégie regulácie zaburinenosti pre zrniny.Vedecký cieľ dizertačnej práce: zhodnotenie biologickej účinnosti vybraných účinných látok bežne používaných v poľnohospodárskej prvovýrobe na vyskytujúce sa jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové druhy burín v zrninách; zhodnotenie fytotoxicity na porasty zrnín; identifikácia limitov využitia na základe vlastných vedeckých zistení.Metodické zámery dizertačnej práce: analýza zaburinenosti zrnín; výber vhodných prípravkov je úzko spätý s aktuálnou zaburinenosťou porastu v konkrétnych stanovištných podmienkach; vyhodnotenie vplyvov prostredia na účinnosť zvolených prípravkov na konečný produkt; vyhodnotenie vplyvu prípravku na pestované zrniny. Práca bude realizovaná na Experimentálnej báze FAPZ Dolná Malanta v porastoch obilnín alebo kukurice siatej, prípadne na vybranom poľnohospodárskom podniku na území Slovenska.Očakávané prínosy dizertačnej práce: najnovšie poznatky z výskytu a možností regulácie druhov burín v udržateľných systémoch hospodárenia na pôde v poľnohospodárskej prvovýrobe. Aspoň čiastočné naplnenie „Národného akčného plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov“. Zníženie spotreby herbicídov na území Slovenska na reguláciu zaburinenosti a tým zníženie ekologickej stopy.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-VRP všeobecná rastlinná produkcia