Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (externá forma)
State of topic: approved (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Sustainable Agriculture and Herbology - FAaFR
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Summary: Obavy týkajúce sa udržateľných systémov výroby potravín spolu s vývojom burín rezistentných voči herbicídom vyžadujú preskúmanie súčasných stratégií regulácie zaburinenosti. Udržateľná regulácia zaburinenosti vyžaduje integrovaný prístup založený na znalosti každej plodiny a burín, ktoré ju ohrozujú. Bude hľadať najvhodnejšie, rozumné a vhodné stratégie regulácie zaburinenosti pre zrniny.Vedecký cieľ dizertačnej práce: zhodnotenie biologickej účinnosti vybraných účinných látok bežne používaných v poľnohospodárskej prvovýrobe na vyskytujúce sa jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové druhy burín v zrninách; zhodnotenie fytotoxicity na porasty zrnín; identifikácia limitov využitia na základe vlastných vedeckých zistení.Metodické zámery dizertačnej práce: analýza zaburinenosti zrnín; výber vhodných prípravkov je úzko spätý s aktuálnou zaburinenosťou porastu v konkrétnych stanovištných podmienkach; vyhodnotenie vplyvov prostredia na účinnosť zvolených prípravkov na konečný produkt; vyhodnotenie vplyvu prípravku na pestované zrniny. Práca bude realizovaná na Experimentálnej báze FAPZ Dolná Malanta v porastoch obilnín alebo kukurice siatej, prípadne na vybranom poľnohospodárskom podniku na území Slovenska.Očakávané prínosy dizertačnej práce: najnovšie poznatky z výskytu a možností regulácie druhov burín v udržateľných systémoch hospodárenia na pôde v poľnohospodárskej prvovýrobe. Aspoň čiastočné naplnenie „Národného akčného plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov“. Zníženie spotreby herbicídov na území Slovenska na reguláciu zaburinenosti a tým zníženie ekologickej stopy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-VRP General Plant Production