Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Chemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (externá forma)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Abstrakt: Obavy týkajúce sa udržateľných systémov výroby potravín spolu s vývojom burín rezistentných voči herbicídom vyžadujú preskúmanie súčasných stratégií regulácie zaburinenosti. Udržateľná regulácia zaburinenosti vyžaduje integrovaný prístup založený na znalosti každej plodiny a burín, ktoré ju ohrozujú. Bude hľadať najvhodnejšie, rozumné a vhodné stratégie regulácie zaburinenosti pre zrniny.Vedecký cieľ dizertačnej práce: zhodnotenie biologickej účinnosti vybraných účinných látok bežne používaných v poľnohospodárskej prvovýrobe na vyskytujúce sa jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové druhy burín v zrninách; zhodnotenie fytotoxicity na porasty zrnín; identifikácia limitov využitia na základe vlastných vedeckých zistení.Metodické zámery dizertačnej práce: analýza zaburinenosti zrnín; výber vhodných prípravkov je úzko spätý s aktuálnou zaburinenosťou porastu v konkrétnych stanovištných podmienkach; vyhodnotenie vplyvov prostredia na účinnosť zvolených prípravkov na konečný produkt; vyhodnotenie vplyvu prípravku na pestované zrniny. Práca bude realizovaná na Experimentálnej báze FAPZ Dolná Malanta v porastoch obilnín alebo kukurice siatej, prípadne na vybranom poľnohospodárskom podniku na území Slovenska.Očakávané prínosy dizertačnej práce: najnovšie poznatky z výskytu a možností regulácie druhov burín v udržateľných systémoch hospodárenia na pôde v poľnohospodárskej prvovýrobe. Aspoň čiastočné naplnenie „Národného akčného plánu na dosiahnutie udržateľného používania pesticídov“. Zníženie spotreby herbicídov na území Slovenska na reguláciu zaburinenosti a tým zníženie ekologickej stopy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-VRP všeobecná rastlinná produkcia-- nezadané -- -- nezadané --