Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Výskyt, príčiny a následky poškodenia hrebeňa prsnej kosti kúr nosivého typu (denná forma)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra hydinárstva a malých hospodárskych zvierat - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Henrieta Arpášová, PhD.
Abstrakt: Poškodenia hrebeňa hrudnej kosti predstavujú v súčasnosti závažný problém ohrozujúci dobré životné podmienky sliepok chovaných na produkciu vajec. Extrémne vysoká frekvencia a závažnosť týchto poškodení negatívne ovplyvňuje nielen welfare, ale aj produkciu a kvalitu vajec. Cieľom dizertačnej práce bude preskúmať prevalenciu poškodenia hrebeňa hrudnej kosti v rôznych typoch chovných technológií v podmienkach SR, aplikovať klasické a alternatívne spôsoby detekcie fraktúr a deformácií, otestovať v experimentálnych podmienkach možnosti intervencie na úrovni zmien technológie a manažmentu chovu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-SZP špeciálna živočíšna produkcia-- nezadané -- -- nezadané --