Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv kŕmnych aditív na imunologickú hodnotu mledziva a mlieka prasníc (denná forma)
Stav témy:
schválené (Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
doc. Ing. Michal Rolinec, PhD.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra výživy zvierat - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Úspešná reprodukcia je v chove ošípaných esenciálnou súčasťou, bez ktorej je dosiahnutie pozitívneho ekonomického výsledku nemožné. V súčasnosti sa využívajú hyperplodné línie prasníc, tým sa výrazne zvýšil počet narodených prasiatok, ale zároveň sa značne znížila ich pôrodná hmotnosť, čo má negatívny vplyv na počet úhynov v prvých dňoch života, resp. v období do odstavu. Typ placenty pri prasniciach neumožňuje prestup materských protilátok na plod počas intrauterinného vývoja, to kladie pri prasiatkach s nízkou pôrodnou hmotnosťou ešte väčší dôraz na pasívnu imunizáciu, ktorá sa odohráva výhradne prostredníctvom mledziva. Pri prechode mledziva na mlieko prichádza k výrazným zmenám výživnej aj imunologickej hodnoty. Imunoprotektívny účinok mlieka prasníc má význam pre udržanie zdravia tráviacej sústavy v období príjmu mlieka. Prídavky niektorých fytogénnych aditív ako napríklad esenciálne oleje a fruktooligosacharidy do kŕmnej dávky prasnice môžu pozitívne ovplyvniť jej imunologický status pred prasením a počas laktácie a tým zlepšiť imunologickú hodnotu mledziva, neskôr mlieka. Táto zmena skvalitní pasívnu imunizáciu novonarodených prasiatok, čo sa neskôr pozitívne prejaví v reprodukčnej úžitkovosti prasníc. V rámci dizertačnej práce bude realizovaný pokus s prasnicami, ktorým bude počas stanovenej doby skrmovaný prídavok vybraných aditív. Pre určenie imunologickej hodnoty mledziva je nevyhnutné stanovenie koncentrácie imunoglobulínov. Pre stanovenie imunoglobulínov sa v súčasnosti používa imuno-enzymatická metóda ELISA (enzyme-linked immuno sorbent assay). Táto metóda vyžaduje náročnú prípravu vzorky, avšak poskytuje presné výsledky koncentrácie imunoglobulínov. Medzi očakávané prínosy realizácie dizertačnej práce patria: a) zlepšenie imunologického statusu prasnice vplyvom skrmovaného aditíva; b) skvalitnenie imunologickej hodnoty mledziva a mlieka prasníc; c) zníženie úhynov prasiatok počas obdobia mledzivovej výživy; d) zníženie úhynov prasiatok do odstavu a tým zlepšenie reprodukčnej úžitkovosti prasníc.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VYZ výživa