Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv odrody a bioprípravkov na produkciu a kvalitu repy cukrovej (denná forma)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko: Katedra rastlinnej výroby - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc.
Abstrakt: Tézy práce: Produkčný proces repy cukrovej je možné ovplyvniť a regulovať geneticky aj agrotechnicky /výber odrody, spracovanie pôdy, osivo a jeho kvalita, výživa a hnojenie, sejba a organizácia porastu, závlaha atď./. Produkcia repy cukrovej je značne ovplyvňovaná veľkosťou listovej plochy (LAI), čistým výkonom fotosyntézy (NAR), dĺžkou fotosyntetickej aktivity a schopnosťou ukladať asimiláty do buľvy. Počet listov na rastline môže byť okrem odrody ovplyvňovaný aj zrážkami, výživou porastu, termínom sejby a pod., hlavne však hustotou porastu, ktorá je v podmienkach nových technológií značne variabilná. Maximálne hodnoty listovej plochy sú v cukrovej repe dosahované koncom júla až v druhej polovici augusta. Vysoko produktívne porasty v tomto období dosahujú LAI 4 – 6 m2 .m –2 a maximálnu dennú produktivitu sušiny 29,1 g . m-2 až 39,0 g . m-2. Proces formovania úrody a jej kvality /úroda buliev, cukornatosť, úroda polarizačného cukru, úroda rafinády, výťažnosť rafinády, obsah melasotvorných látok/ pri repe cukrovej je značne komplikovaný a ovplyvňuje ho mnoho faktorov vrátane odrody a hnojenia, ktoré sa navzájom ovplyvňujú v rôznych veľmi zložitých interakciách. Vedecké ciele: V doktorandskej práci bude riešený vplyv nových biologických materiálov, hnojív a listových preparátov na báze biologicky aktívnych látok na výšku a kvalitu produkcie v klimaticky meniacich sa podmienkach. Metodické zámery: Dizertačná práca bude riešená na EXBA Dolná Malanta prostredníctvom presných maloparcelkových viacfaktorových pokusov. Realizácia stanovených cieľov bude v plnom rozsahu zohľadňovať' reálne možnosti riešiteľského pracoviska s využitím súčasných metód stanovenia a hodnotenia skúmaných charakteristík a parametrov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-SRP špeciálna rastlinná produkcia-- nezadané -- -- nezadané --