Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Protektívne účinky biologicky aktívnych látok pri prevencii kryokapacitácie - Externá forma
Stav tématu: schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Abstrakt: Kryoprezervácia spermií indukuje kryogénne poškodenie ich membránových štruktúr, ktoré pripomínajú kapacitáciu a znižujú ich životaschopnosť. Pojem "kryokapacitácia" preto poukazuje na zmeny v štrukturálnej integrite spermie spôsobené nízkymi teplotami, ktoré znižujú jej stabilitu v samičom reprodukčnom trakte, čím sa podstatne skracuje časový interval využiteľný pre fertiizáciu. Moderným trendom vývinu nových semenných extenderov je pridávanie alternatívnych kryoprotektívnych suplementov, ktoré by mohli významne pomôcť pri zmiernení toxických efektov chladenia a mrazenia spermií. Alternatívne bioaktívne látky ako resveratrol, kaempferol alebo kurkumín vykazujú schopnosť výrazne prispieť k zmierneniu alebo zvráteniu štrukturálneho alebo funkčného poškodenia spojeného s kryoprezerváciou buniek. Navrhovaná práca bude zameraná na analýzu vplyvu zvolených biologicky aktívnych látok na funkčné, oxidatívne a proteínové markery kryoprezervovaných bovinných spermií s cieľom popísania ich potenciálnych protektívnych úloh pri prevencii kryokapacitácie a so zámerom ich využitia pri efektívnejšej prezervácii samčej fertilizačnej schopnosti v chovateľskej praxi. Metodológia práce bude zameraná na prípravu semenných extenderov obsahujúcich špecifické koncentrácie zvolených bioaktívnych látok a štúdium ich vplyvu na (1) produkciu špecifických voľných radikálov (superoxid, peroxid vodíka, hydroxylový radikál) zohrávajúcich významné úlohy v procese kryokapacitácie, s využitím fluorimetrických a luminometrických analýz, a (2) popísať zmeny v štruktúre, funkcii a proteínových profiloch spermií v dôsledku pôsobenia zvolených bioaktívnych látok s pomocou systému CASA, fluorescenčných markerov a Western blottingu. Praktický cieľ projektu bude zameraný na vývin a príprav moderných semenných extenderov pre in vitro uchovávanie bovinných spermií pri nízkych teplotách, zohľadňujúc ochranu kryoprezervovanej vzorky pred predčasnou kapacitáciou.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MBI molekulárna biológia