Summary of topics offered - Department of Animal Physiology (FBFS)

Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Protektívne účinky biologicky aktívnych látok pri prevencii kryokapacitácie - Externá forma
State of topic:
approved (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
Ing. Eva Tvrdá, PhD.
Faculty:
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
Supervising department:
Department of Animal Physiology - FBFS
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary: Kryoprezervácia spermií indukuje kryogénne poškodenie ich membránových štruktúr, ktoré pripomínajú kapacitáciu a znižujú ich životaschopnosť. Pojem "kryokapacitácia" preto poukazuje na zmeny v štrukturálnej integrite spermie spôsobené nízkymi teplotami, ktoré znižujú jej stabilitu v samičom reprodukčnom trakte, čím sa podstatne skracuje časový interval využiteľný pre fertiizáciu. Moderným trendom vývinu nových semenných extenderov je pridávanie alternatívnych kryoprotektívnych suplementov, ktoré by mohli významne pomôcť pri zmiernení toxických efektov chladenia a mrazenia spermií. Alternatívne bioaktívne látky ako resveratrol, kaempferol alebo kurkumín vykazujú schopnosť výrazne prispieť k zmierneniu alebo zvráteniu štrukturálneho alebo funkčného poškodenia spojeného s kryoprezerváciou buniek. Navrhovaná práca bude zameraná na analýzu vplyvu zvolených biologicky aktívnych látok na funkčné, oxidatívne a proteínové markery kryoprezervovaných bovinných spermií s cieľom popísania ich potenciálnych protektívnych úloh pri prevencii kryokapacitácie a so zámerom ich využitia pri efektívnejšej prezervácii samčej fertilizačnej schopnosti v chovateľskej praxi. Metodológia práce bude zameraná na prípravu semenných extenderov obsahujúcich špecifické koncentrácie zvolených bioaktívnych látok a štúdium ich vplyvu na (1) produkciu špecifických voľných radikálov (superoxid, peroxid vodíka, hydroxylový radikál) zohrávajúcich významné úlohy v procese kryokapacitácie, s využitím fluorimetrických a luminometrických analýz, a (2) popísať zmeny v štruktúre, funkcii a proteínových profiloch spermií v dôsledku pôsobenia zvolených bioaktívnych látok s pomocou systému CASA, fluorescenčných markerov a Western blottingu. Praktický cieľ projektu bude zameraný na vývin a príprav moderných semenných extenderov pre in vitro uchovávanie bovinných spermií pri nízkych teplotách, zohľadňujúc ochranu kryoprezervovanej vzorky pred predčasnou kapacitáciou.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-MBI Molecular Biology