Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Molekulové a oxidatívne mechanizmy kryokapacitácie
Stav tématu: schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
Abstrakt: Proces zmrazovania a rozmrazovania indukuje morfologické alebo biochemické kryogénne poškodenie samčích gamét, čo má za následok dysfunkciu spermií a zmeny v ich bunkových membránach. Expozícia spermií k nízkym teplotám skracuje ich kapacitačnú schopnosť, ktorá sa prejavuje zmenou membránovej lipidovej architektúry, membránovej permeability a redukovanú činnosť komunikačných kanálov. Tieto zmeny pripomínajú kapacitu a pravdepodobne znižujú dlhodobú pohyblivosť a životaschopnosť spermií. V súčasnosti je známy pojem "kryokapacitácia", ktorý zdôrazňuje skutočnosť, že kryokonzervačné postupy vyvolávajú zmeny v konsolidačnej architektúre spermie. Expozícia samčích gamét voči nízkym teplotám vedie takým zmenám v spermii, ktoré môžu ovplyvniť jej fertilizačný potenciál tak, že sa spermia stane menej stabilnou v samčom reprodukčnom trakte, čím sa podstatne skracuje čas potrebný na úspešné oplodnenie oocytu. Momentálne nie je možné takéto zmeny odlíšiť od skutočnej kapacitácie. Cieľom práce bude zisk nových vedomostí, ktoré umožnia rozlíšiť proces prirodzenej kapacitácie a kryokapacitácie, so špecifickým zameraním sa na úlohu redoxných mechanizmov a proteínových profilov v procese prirodzenej a mrazom vyvolanej kapacitácie bovinných spermií. Metodológia práce bude zameraná na: (1) determináciu úloh špecifických voľných radikálov (superoxid, peroxid vodíka, hydroxylový radikál) v procese kapacitácie a kryokapacitácie, predovšetkým v súvislosti s oxidatívnymi modifikáciami štruktúr samčích reprodukčných buniek s využitím fluorimetrických a luminometrických analýz, a (2) popísať zmeny v štruktúre, funkcii a proteínových profiloch spermií v dôsledku prirodzenej kapacitácie a kryokapacitácie s pomocou systému CASA, fluorescenčných markerov a Western blottingu. Praktický cieľ projektu bude zameraný na zlepšenie úrovne i možností kryoprezervácie spermií a zabezpečenia vysokokvalitnej post-kryoprezervačnej vzorky v chovateľskej praxi, zohľadňujúc ochranu kryoprezervovanej vzorky pred predčasnou kapacitáciou.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-MBI molekulárna biológia